گروه مهندسی کامپیوتر

گروه کامپیوتر در سال 1384 شروع به کار کرد. این گروه در حال حاضر ….

گروه دارای دو سایت کامپیوتر مجهز ….

354

تعداد دانشجویان

5

تعداد هیات علمی

6

تعداد گرایش و مقطع تحصیلی

آدرس گروه: شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

تلفن:  فاکس: