اطلاعات تماس

آدرس: شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، معاونت فرهنگی

تلفن: 33361002-038

فاکس: 33361002-038

ایمیل: sca@iaushk.ac.ir

آدرس های دسترسی:

از ایستگاه میدان چهارمحال:

…..

از ایستگاه ورزش:

….